ਕਵਿਤਾ: ਦਿਲ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ...

ਦਿਲ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ
ਦਿਲ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਲਾਟ ਜੋ ਉੱਠਦੀ,
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋਅ ਕਰਦੀ
ਫੱਟ ਹਿਜਰ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਦਿਲ ਤੇ,
ਜ਼ਿੰਦ ਨਈਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜਰਦੀ
Post a Comment

Popular posts from this blog

ਕਵਿਤਾ: ਮਾਂ......

ਕਵਿਤਾ: ਰੱਖੜੀ....

ਕਵਿਤਾ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਨ ਸੀ!