ਕਵਿਤਾ: ਅਹਿਸਾਸ...

ਅਹਿਸਾਸ
ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਇਹ ਰਸਤਾ
ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ?
ਇਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ
ਬੁਣਦਾ ਹਾਂ,
ਆਪ ਹੀ
ਚੁਣਦਾ ਹਾਂ,
ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ
ਖੁਰਦਾ ਹਾਂ,
ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ
ਭੁਰਦਾ ਹਾਂ,
ਕਦੀ ਕਦੀ
ਰੁਕਦਾ ਹਾਂ,
ਪਲ ਪਿੱਛੋਂ
ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ.....
ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ,
ਕੀ ਬਚਣਾ ਹੈ?
ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ,
ਕੀ ਰਚਣਾ ਹੈ?
------------
(੧੮ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੦੭)
Post a Comment

Popular posts from this blog

ਕਵਿਤਾ: ਮਾਂ......

ਕਵਿਤਾ: ਰੱਖੜੀ....

ਕਵਿਤਾ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਨ ਸੀ!