ਨਜ਼ਮ: ਮੌਤ ਦੇ ਅਰਥ...

ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,

ਓਸ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਜੋ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ,

ਲੋਚਦੀ ਲੋਚਦੀ

ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਪਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ,

ਵਰ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਕੇ

ਆਖਰ

ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Post a Comment

Popular posts from this blog

ਕਵਿਤਾ: ਮਾਂ......

ਕਵਿਤਾ: ਰੱਖੜੀ....

ਕਵਿਤਾ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਨ ਸੀ!