ਕਵਿਤਾ: ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ਼ਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ....

ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ਼ਾਗਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ,
ਆਜਾ 'ਕੱਠੇ ਜੀਅ ਲਈਏ
ਕੱਠੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼,
ਅਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ!
.....
ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ਼ਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ,
ਆਜਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਲਈਏ,
ਹੋਰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼,
ਅਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ!
.....
ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ,
ਆਜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ,
ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼,
ਅਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ!
.....
ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ਼ਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ,
ਆਜਾ ਖ਼ਾਬ ਕੋਈ ਬੁਣੀਏ,
ਹੋਰ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼,
ਅਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ!
.....
ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ਼ਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ,
ਆਜਾ ਸਾਲ, ਸਦੀ ਬਣਾਈਏ,
ਸਾਲ ਗਿਣਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼,
ਅਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ!
.....
ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ਼ਾਗਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ,
ਆਜਾ 'ਕੱਠੇ ਜੀਅ ਲਈਏ
ਕੱਠੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼,
ਅਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ!
***
੦੭ ਅਗਸਤ ੨੦੦੮
Post a Comment

Popular posts from this blog

ਕਵਿਤਾ: ਮਾਂ......

ਕਵਿਤਾ: ਰੱਖੜੀ....

ਕਵਿਤਾ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਨ ਸੀ!