ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਮ-ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ.....

'ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ' ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ,
ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰੀ ਏ,
ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ,
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਏ!
ਆਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ,
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ
ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਹਾਸੇ ਖੇੜੇ,
ਮੁੜ ਰੂਹਾਂ ਵਰਸਾਉਣਗੀਆਂ!!
Post a Comment

Popular posts from this blog

ਕਵਿਤਾ: ਮਾਂ......

ਕਵਿਤਾ: ਰੱਖੜੀ....

ਕਵਿਤਾ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਨ ਸੀ!