ਨਜ਼ਮ: ਆਸ.......

ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ!
....
ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
....
ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ!
Post a Comment

Popular posts from this blog

ਕਵਿਤਾ: ਮਾਂ......

ਕਵਿਤਾ: ਰੱਖੜੀ....

ਕਵਿਤਾ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਨ ਸੀ!