ਨਜ਼ਮ: ਸਾਹਸ...

ਸਾਹਸ
ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਦ
ਦਿਲ ਵਟਾਇਆ ਸੀ,
'ਮੈਂ' ਤੋਂ 'ਤੂੰ' ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ,
ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ
ਤੇਰਾ ਖ਼ਾਦਿਮ,
ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਕੀ ਆਖਾਂ?
ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ,
ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ,
ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ
ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ!
ਮੁੜ 'ਤੂੰ' ਤੋਂ 'ਮੈਂ' ਹੋਣ ਦਾ,
ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ,
ਕੁਝ ਸਾਹਸ ਹੁੰਦਾ!!
Post a Comment

Popular posts from this blog

ਕਵਿਤਾ: ਮਾਂ......

ਕਵਿਤਾ: ਰੱਖੜੀ....

ਕਵਿਤਾ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਨ ਸੀ!