ਨਜ਼ਮ- ਬਗੋਚਾ.....

ਸਵੇਰ ਸਾਰ
ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ,
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ
ਜਿਵੇਂ
ਮੇਰੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼
ਟੱਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ
ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ, ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰ
ਕੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ
ਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ!
ਹੁਣ
ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ
ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ
ਬਗੋਚਾ ਰਹੇਗਾ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਹੁਣ
ਇਹਨਾਂ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕੀਆਂ
ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਾ!
Post a Comment

Popular posts from this blog

ਕਵਿਤਾ: ਮਾਂ......

ਕਵਿਤਾ: ਰੱਖੜੀ....

ਕਵਿਤਾ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਨ ਸੀ!